HPV nakkuse vastasest vaktsineerimisest

2. veebruar 2018, Kõrveküla infojuht, Kommentaarid: 0

Vaktsineerimisega seoses on ringlemas palju väärinfot, mida levitatakse nii meedias kui ka otse koolide ja lapsevanemate poole pöördudes. Sellega seoses edastame Teile pädevate ametite ja erialaseltside poolt koostatud pöördumise koos lisaga HPV nakkuse vastase vaktsineerimise teemal, mis annab tõenduspõhise ülevaate HPV vaktsiinist ja põhjustest, miks on HPV vastane vaktsineerimine riiklikku immuniseerimiskavasse lisatud.


Lugupeetud koolijuhid, tervishoiutöötajad ja lapsevanemad

1. veebruar 2018

Eile, 31. jaanuaril, saadeti kõigile Eesti koolidele ja koolitervishoiutöötajatele pöördumine pealkirjaga “Ravilepingu sõlmimise tingimustest HPV vaktsiini osas”. Pöördumise anonüümseks jäävad autorid nimetavad end Vaktsiinikahjustusega Laste Vanemate Ühinguks, ent sellist organisatsiooni ühegi ametliku allika kohaselt seni olemas ei ole.

Leiame, et sellise pöördumise eesmärk on kahjuks tahtlik koolide, lapsevanemate ja üldsuse eksitamine, ebateaduspõhise info, valeväidete ning hirmulugude levitamine. Antud kirjas toodud väited on ühekülgsed ja lihtsasti ümberlükatavad, sest erinevates maailma riikides on
aastate jooksul kasutatud samasuguseid väiteid ja hirmutamistaktikat.

Näiteks on pöördumises loetletud Gardasil 9 infolehel välja toodud kõrvaltoimed, kuid mainimata on jäetud järgmine võtmetähtsusega lause: "Kuna nendest kõrvaltoimetest teatati
vabatahtlikult teadmata suurusega populatsioonis, ei ole võimalik usaldusväärselt hinnata nende esinemissagedust või kindlaks määrata kõigi juhtude põhjuslikku seost vaktsineerimisega."

Eesti tervishoiusüsteem on üles ehitatud tõenduspõhisele meditsiinile ja teadusele. Ettepanek lisada HPV vastane vaktsineerimine Eesti riiklikku immuniseerimiskavasse sündis arstide, ekspertide ja erialaseltside koostöös immunoprofülaktika ekspertkomisjonis ning sellele eelnes põhjalik kulutõhususe analüüs Tartu Ülikooli teadlastelt. HPV vastane vaktsineerimine lisati riiklikusse immuniseerimiskavasse lähtudes parimast maailmas olemasolevast teaduslikust tõendusest ja praktikast. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), Euroopa Ravimiamet (EMA) ja erinevad maailma teadlased on põhjalikult analüüsinud HPV vastaste vaktsiinide efektiivsust ja ohutust ning võimalikke kõrvaltoimeid jälgitakse pidevalt. Ravimiamet kogub kõrvaltoimete teatiseid ning analüüsib nende põhjuslikku seost vaktsiiniga. WHO ja EMA on kinnitanud, et HPV nakkuse vastased vaktsiinid on efektiivsed ja ohutud. Kõik materjalid, uuringud ja nende tulemused on vastavate ametite kodulehtedel kõigile kättesaadavad. Värskeima ohutushinnanguga WHO-lt on võimalik tutvuda:
http://www.who.int/vaccine_safety/committee/topics/hpv/June_2017/en/. Käesoleva kirja lisas on toodud ülevaatlik kokkuvõte HPV-vastaste vaktsiinide efektiivsusest, ohutusest ja teiste riikide kogemusest.

Lapse immuniseerimiseks tuleb küsida tema seadusliku esindaja nõusolekut, seda nõuab sotsiaalministri määruse nr 116 § 2 lõige 4. Vastavalt lõikele 41 teavitab koolitervishoiuteenuse osutaja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis õpilase immuniseerimisest tema seaduslikku esindajat ning küsib õpilase immuniseerimiseks nõusolekut vähemalt üks nädal enne plaanitavat immuniseerimist. Samuti tuleneb sama paragrahvi lõikest 3, et immuniseerimise läbiviimisele peab vahetult eelnema immuniseerimise ajutiste ja püsivate vastunäidustuste tuvastamine, mille eest vastutab immuniseerimist teostav tervishoiutöötaja. Immuniseerimise teostaja selgitab patsiendile või tema seaduslikule esindajale immuniseerimise vajalikkust, teavitab teda immuniseerimisega kaasneda võivatest kõrvaltoimetest ja nõustab muudes immuniseerimisega seotud küsimustes.

Juhul, kui mõnda nendest nõuetest ei täideta, siis on lapsevanemal võimalik sellest teada anda Terviseametile, kes teeb nende nõuete järgimise üle järelevalvet.

Riik on HPV nakkuse vastase vaktsineerimise lisamisega riiklikusse immuniseerimiskavasse loonud tuhandetele noortele naistele võimaluse kaitsta ennast emakakaelavähki tekitava HPV
viiruse eest. Andke neile see võimalus.

Tõenduspõhise ja usaldusväärse info saamiseks palume koolidel ja lapsevanematel võtta ühendust Terviseameti, Sotsiaalministeeriumi, Ravimiameti või pöördumisele alla kirjutanud
erialaseltsidega ning külastada veebilehte www.vaktsineeri.ee/hpv-inimese-papilloomiviirus.html

Lugupidamisega

Sotsiaalministeerium
Terviseamet
Ravimiamet
Eesti Haigekassa
Eesti Perearstide Selts
Eesti Infektsioonhaiguste Selts
Eesti Lastearstide Selts
Lastekaitse Liit
Eesti Õdede Liit
Eesti Ämmaemandate Ühing
Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts
Eesti Naistearstide Selts
Eesti Kolposkoopia Ühing

Loe lisaks....


Kommentaarid: 0


Lisa kommentaar

Email again:
Nimi
E-mail
Kommenteeri