Tunniplaan 2016/2017. õppeaastal 

 

Klass

   Esmaspäev  

  Teisipäev  

 Kolmapäev 

   Neljapäev  

      Reede    

1.A

eesti keel

eesti keel

muusika

eesti keel

eesti keel

 

matemaatika

loodus

kehaline

matemaatika

loodus

 

eesti keel

muusika

matemaatika

eesti keel

kunst

 

kehaline

eesti keel

kunst

rütmika

kunst

 

 

 

       

 

 

 

MUDILASKOOR

 

 

MUDILASKOOR

 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1.B eesti keel eesti keel
eesti keel
matemaatika
eesti keel
loodus kehaline
matemaatika
rütmika loodus
eesti keel
matemaatika eesti keel
muusika
kunst
kunst kunst
kehaline
eesti keel
muusika
     
MUDILASKOOR MUDILASKOOR


Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede 

1.C     eesti keelmatemaatika  eesti keel
matemaatika
rütmika
matemaatika
eesti keel
muusika   eesti keel
eesti keel   
muusika
loodus
kehalinekunst
loodus
kunst
kehalineeesti keel
eesti keel
kunst
     
MUDILASKOOR  MUDILASKOOR 
 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

2.A rütmika
eesti keel
eesti keel
eesti keel
matemaatika
muusika
inglise (2.c)
matemaatika
muusika
kunst
eesti keel
matemaatika
eesti keel
kehaline
kunst
matemaatika
eesti keel
kunst
loodus
kehaline
Inimeseõpetus loodus

eesti keel
MUDILASKOOR MUDILASKOOR

 

 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

2.Beesti keeleesti keel
loodusrütmikaloodus
matemaatikamatemaatikamatemaatikaeesti keeleesti keel
kehalineinglise (2.c)
eesti keelmatemaatikakehaline
muusikaeesti keelmuusikaeesti keel
kunst
inimeseõpetuskunst

kunst

MUDILASKOORMUDILASKOOR

 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

2.Ceesti keelmatemaatika
rütmikamuusikainimeseõpetus
matemaatikamuusikaeesti keel
eesti keeleesti keel
eesti keel
kehaline
matemaatikamatemaatikakunst
loodus
ingliseeesti keel
eesti keel
kunst
kunst


loodus
kehaline
MUDILASKOORMUDILASKOOR


 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

3.A matemaatika
matemaatika
rütmika
eesti keel
muusika
eesti keel
eesti keel
eesti keel
kehaline
eesti keel
informaatika
inglise (1.c)
matemaatika
matemaatika
loodus
inglise (3.a)
inimeseõpetus
eesti keel
loodus
kunst
kunst
kehaline
muusikainglise (3.a)
kunst
MUDILASKOOR MUDILASKOOR

 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

3. Beesti keelmatemaatika
eesti keel
eesti keel
eesti keel
matemaatikainglise (3.b)
matemaatikaloodus
rütmika
kehaline
inimeseõpetuseesti keel
matemaatika
inglise (3.b)
informaatikamuusikakunst
inglise (3.b)kunst
loodus eesti keel
kunst kehaline
muusika
MUDILASKOOR MUDILASKOOR

 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

 4. A

muusika

eesti keel

eesti keel

käsitöö/tehnol

matemaatika

rütmika
matemaatikamatemaatikakäsitöö/tehnoleesti keel
matemaatika
eesti keel
loodus
eesti keel
kunst
eesti keel
loodusinglise (4.a)
matemaatikakunst
inglise (4.a)
inglise (4.a)

muusikakehaline

 

 MUDILASKOOR

kehaline


 MUDILASK

 


Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

4. B
eesti keel
muusika
eesti keel
eesti keel
matemaatika
matemaatika
eesti keel
matemaatikamatemaatikaeesti keel
eesti keel
matemaatika
muusikakäsitöö/tehnolinglise keel (sk)
inglise (sk)loodusinglise (sk)
käsitöö/tehnolkunst
rütmikakehaline
loodus
kehaline
kunst
MUDILASKOOR

MUDILASKOOR


Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

5.Aeesti keel
inglise (vk)
inglise (1.a)
kehaline T
kirjandus
kirjandus
käsitöö/tehnolajalugu (1.a)kunst (3.a)
matem (aj)
inglise (2.b)
käsitöö/tehnolmatem (aj)
eesti keel
ajalugu (2.b)
matem (lo)
matem (aj)
loodus (4.b)loodus (4.b)
inglise (1.b)
inimeseõp(4.b)eesti keel
kirjandusmatem (lo)
inforP/kehT

kehaline P rütmika inforT/kehP
klassijuhataja
LASTEKOOR muusika LASTEKOOR

 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

5.B
eesti keel(2.a)
loodus (4.b)
ajalugu (aj)
kehaline T
matem (aj)
kirjandus(2.a)
inglise keel
matem (aj)eesti keel (1.b)
ajalugu (3.b)
matem (lo)
matem (aj)
eesti keel (4.b)
kirjandus (1.b)muusika
loodus (4.b)käsitöö/tehnolinglise keel
matem (lo)
inglise keel
inglise keel
käsitöö/tehnolrütmikainimeseõp (4.a)inforP/kehT
kunst (3.a)
kehaline Pkirjandus (4.b)
inforT/kehPklassijuhataja
LASTEKOOR LASTEKOOR

 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

6. A
ühiskond (4.a)
kehaline P
kehaline T
inglisekehaline P
saksa/vene
eesti keel(2.a)
saksa/vene
eesti keel(2.a)
saksa/vene
inglise keel
kunst (3.a)
ajalugu (1.c)
kirjandus (2.a)
matemaatika
matemaatikaloodus (3.b)
matemaatikasaksa/vene
eesti keel(2.a)
käsitöö/tehnolinglise keel
kirjandus (2.a)
matemaatikaloodus (3.b)
käsitöö/tehnolmatemaatikamuusika
loodusajalugu (aj)
LASTEKOOR inimeseõp (aj)

LASTEKOOR kehaline T

 


 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

6. B
loodus (aj)
kehaline P
kehaline T
matemaatikakehaline P
ühiskond(4.a)
eesti keel
inglise keel
inglise keel
inglise keel
käsitöö/tehnolkirjandus
eesti keel
vene keel
vene keel
käsitöö/tehnolmatemaatikavene keel
loodus (aj)
matemaatika
matemaatikavene keel
matemaatikaeesti keel
ajalugu (aj)
inimeseõp (aj)
muusikaloodus (lo)
kirjandus
kunst (3.a)
LASTEKOOR klassijuhataja
ajalugu (ik)
LASTEKOORkehaline T

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

7.saksa/veneeesti keel
saksa/veneloodus (lo)
loodus (lo)
inglise keel
bioloogia (lo)
käsitöö/tehnolsaksa/venemuusika
matemaatikageograafia(lo)
käsitöö/tehnolmatemaatikainglise keel
bioloogia (aj)
inglise keel
geograafia (lo)
kirjandusajalugu (ku)
eesti keelmatemaatika
ajalugu (ik)
kunstmatemaatika
kirjandus

matemaatikainimeseõp(4.a)kehaline T
LASTEK/kehPkehaline T
klassijuhatajaLASTEK/kehP
 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

8. A
matemaatikainglise keel
matemaatika
keemia (lo)
saksa/vene
keemia (lo)
saksa/veneeesti keel
matemaatika
bioloogia
saksa/venematemaatikainglise keel
inimeseõp(ik)
füüsika (aj)
ajalugu (3.b)
bioloogia (lo)
ajalugu (2.b)
inglise keel
eesti keel
füüsika (lo)
geograafia (lo)
käsitöö/tehnolgeograafia(aj)
kirjandus
inforT/kehP
kirjanduskäsitöö/tehnolkunst
klassijuhataja
LASTEKOOR
muusikakehT/inforP
LASTEKOOR
kehaline TKehaline P
 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

8. B
inglise keel
füüsika (aj)
eesti keel
saksa/vene
matemaatika
matemaatikamatemaatikamatemaatika
keemia(lo)
kunst
eesti keelsaksa/venesaksa/vene
geograafia(aj)
bioloogia (lo)
kirjanduskirjandus
füüsika (aj)
muusika
geograafia (lo)
ajalugu (aj)
keemia (aj)
ajalugu (aj)
inglise keel
inglise keel
inforT/kehPkäsitöö/tehnolinimeseõp(ik)bioloogia
klassijuhataja
LASTEKOOR
käsitöö/tehnolKehT/inforP
LASTEKOOR
kehaline Tkehaline P

 

 

Klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

9.keemia (lo)
matemaatikabioloogia (lo)
eesti keel
inglise keel
bioloogia (aj)
füüsika (aj)
geograafia (lo)
kirjandus
matemaatika
ühiskond (aj)
inglise keel
matemaatika
keemia (lo)
kirjandus
inglise keel
saksa/veneeesti keel
matemaatikafüüsika (aj)
muusikaühiskond (sk)
saksa/vene
saksa/vene
kunst
matemaatikageograafia(lo)
ajalugu (aj)
ajalugu (aj)
kehaline T
LASTEKOOR/keh P
kehaline T
käsitöö/tehnolLASTE/keh P


klassijuhatajakäsitöö/tehnol