Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 1.-7/30; 15.02.2021


Õppetöö korraldus distantsõppe perioodil


Distantsõppe õiguslik korraldus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõikest 5, mille kohaselt juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv õpe, näiteks loeng, individuaaltund, konsultatsioon, e-õpe ja õppekäik, mis on suunatud teadmiste ja oskuste omandamisele ning toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui ka õpetaja. Lisaks sätestavad riiklikud õppekavad võimaluse korraldada õpet virtuaalses õppekeskkonnas.

Distantsõpet rakendatakse Kõrveküla Põhikoolis järgmistel juhtudel:
 • Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud otsusega; 
 • kooli pidaja on saanud Terviseametilt soovituse nakkusohu tõttu kool sulgeda; 
 • kooli e-õppepäevadel; 
 • klassile kehtestatud isolatsiooninõude tõttu; 
 • õpetaja puudumisel koolist haigustunnuste ilmnemisel või kehtestatud isolatsiooninõude tõttu.
Distantsõppel osalemiseks vajavad õpetajad ja õpilased internetiühendust, laua- või sülearvutit koos mikrofoni, kõlarite/kõrvaklappide ning veebikaameraga. Vajalike vahendite puudumisel laenutab kooli haridustehnoloog distantsõppe perioodiks koolitöötajale või õpilasele sülearvuti.

Peamised infokanalid õppetöö korraldamiseks distantsõppe perioodil:
 • eKool; 
  • 1.-2. klassis enda VÕI lapsevanema eKooli konto; 
  • 3.-9. klassis isiklik eKooli konto, et pääseda ka keskkonda Opiq.ee;
 • e-kirjad (õpetajate meiliaadressid on kättesaadavad kooli kodulehelt - https://korve.edu.ee/koolielu/opetajad);
  • e-kirja konto (enda või lapsevanema oma); 
 • telefonikõned. 
Distantsõppe puhul on õpilastele antud eKooli kaudu selged õpijuhised kust, mida ja kuidas õppida, milliseid õpistrateegiaid kasutada, kust leida lisamaterjale ja õppimise tuge. Distantsõppe läbiviimiseks on kasutusel erinevates kooliastmetes erinevad meetodid, e-platvormid ja keskkonnad. Nende sobivust ja õppetööks vajalikkust hindab õpetaja. Õppetöös vahelduse loomiseks on õpetajal õigus pikema perioodi vältel e-keskkondasid vahetada või uusi vahendeid kasutusele võtta. Võimalusel kasutatakse sisselogimisel juba olemasolevaid kontosid või kasutab õpetaja tööks keskkondi, mis ei vaja eraldi kasutajakonto loomist ning on õpilastele tasuta ja kergesti ligipääsetavad.

Õppetöö distantsõppel toimub kehtiva tunniplaani alusel.
Õppimine toimub iga päev esmaspäevast reedeni. Igapäevased õpiülesanded on kantud päevikusse kodutöödena. Täiendavaid kodutöid antakse veebitundidena toimunud ainetes. Sõltuvalt õppeaine mahust avaldab õpetaja õpiülesanded terveks nädalaks korraga või tunni toimumise päeva hommikul, hiljemalt kella 8.00ks arvestusega, et iga kodutöö esitamise tähtaeg on vähemalt 3 päeva.

I ja II kooliastmes on veebitunnid õpilastele soovituslikud st nende järgi puudumisi ei arvestata. III kooliastmes on veebitunnis osalemine kohustuslik ning osaleda tuleb sisse lülitatud kaameraga. Veebitunnis mitteosalemist käsitletakse III kooliastmes puudumisena. Kui õpilane on haige ega saa iseseisvalt koduseid ülesandeid teha, teavitab vanem sellest klassijuhatajat hiljemalt sama koolipäeva hommikul.

Kui õpilasel tekib tehniline probleem, raskused töökäsust arusaamisel, töö valmimine võtab oodatust kauem aega vms, pöördub ta eKooli sõnumi või e-kirja kaudu kohe aineõpetaja (https://korve.edu.ee/koolielu/opetajad) poole, selgitab olukorda, palub abi või ajapikendust.

Hindamisele kuuluvate ülesannete puhul selgitab õpetaja eelnevalt õpilastele hindamisealuseid ning milliste kriteeriumide põhjal hinne kujuneb. 10-päevase isolatsiooninõude puhul lükatakse suuremad kontrolltööd edasi kuni kontaktõppe taastumiseni. Kui distantsõpe kujuneb pikemaks kui kaks nädalat, siis võivad õpetajad korraldada ka kontrolltöid. Esitatud/sooritatud töid tähistatakse eKoolis töö eest saadud hindega või märkega „T“ ehk tehtud ja tähtajaks esitamata töid märgitakse tähisega „X“ ehk esitamist ootav ülesanne.

Õpiülesannete järjepidev mitteesitamine võrdub koolikohustuse mittetäitmisega. Klassijuhataja või tugispetsialist võtab vajadusel ühendust õpilase vanemaga, kui õpilane ei osale distantsõppes.

Tugispetsialistide (tugiteenuste juht/eripedagoog, õpiabi õpetajad, psühholoog) töö õpilase, vanema ja õpetaja nõustamisel toimub meili, telefoni või vajadusel ja kokkuleppel videosilla vahendusel ning tugiteenuste juhi koordineerimisel. Tugispetsialistide kontaktid on kättesaadavad kooli kodulehelt (https://korve.edu.ee/koolielu/opetajad).

IT- tehniliste küsimuste ja probleemide korral saab pöörduda karin@korve.edu.ee


Videotunnis osalemise reeglid õpilasele

I ja II kooliastmes on videotundides osalemine soovituslik. Kui õpilane on otsustanud, et ta tunnis osaleb, siis teeb ta seda oma nime all, sisse lülitatud kaameraga ja kõiki reegleid järgides! 
 • Videotundi tuleb suhtuda samamoodi nagu tavalisse ainetundi ja seda hoolimata sellest, et õpetaja ei viibi sinuga samas ruumis. Seega kehtivad videotunnis samad reeglid, mis tavalises ainetunnis, et kõigil tunnis osalejatel oleks võimalik õppida ja õpetajal õpetada.
 • Enne videotundi kontrolli üle tehnilised vahendid (internetiühendus, kaamera, mikrofon) veendumaks, et Sa kuuled ja näed tunnis toimuvat ja saad õpetajaga suhelda.
 • Vali videotunniks vaikne ruum, lülita välja ebavajalikud seadmed – teler, raadio jne.
 • Videotunnis osale viisakas ja korrektses riietuses.
 • Videotund algab kokkulepitud ajal. Videotundi sisene mõni minut enne tunni algust, lülita sisse ka mikrofon ja kaamera ning tervita viisakalt seal viibijaid, et õpetaja saaks veenduda, et tööks vajalikud vahendid toimivad.
 • Videotundi tuleb siseneda OMA NIMEGA. See on väga oluline, sest õpetaja peab teadma, kes tunnis osalevad, vastasel juhul Sa tunniga liituda ei saa ja Sind eemaldatakse videotunnist.
 • Videotundi sisene oma näoga, st kaamera on sisse lülitatud. Juhul kui sul ei ole (erand) kaamerat, siis jäta ekraan mustaks ja informeerid sellest õpetajat. Puuduolevaid vahendeid saab kooli haridustehnoloogilt laenutada!
 • Videotund on sama privaatne kui tavatund ja sellele kehtivad täpselt samad privaatsuse reeglid st tunnis osalevad ainult konkreetse klassi/õpperühma õpilased, tundi ilma loata ei salvestata/lindistata.
 • Videotundide linke ei ole lubatud jagada kõrvaliste isikutega ning sama kehtib ka tunnis jagatud õppematerjalide kohta (ilma õpetaja loata ei ole lubatud levitada õpetaja jagatud materjale nt esitlusi, töölehti, videoid jne).
 • Videotunni vestlusalas (chat’is) kirjutab õpilane ainult õppetööga seotud infot.
 • Ära tegele videotunnis õppetööväliste tegevustega (mängimine, söömine jne). Kõrvalisi ja teemasse mittepuutuvaid materjale ei vaata ega jaga kaaslastega.
 • Räägitakse kordamööda, sellest eelnevalt märku andes. Vahele ei segata, teiste vastuseid ja arvamusi ei halvustata.
 • Õpilane lahkub videotunnist, kui õpetaja on andnud selleks loa (va tehnilistel põhjustel lahkumine nt levi ebaühlane kvaliteet). Videotunni lõppedes lahkub õpilane ka vestlusruumist.
 • Palun ole viisakas oma kaasõpilaste ja õpetaja vastu. Kui Sa seda ei suuda ja segad tundi või kasutad õpilasele sobimatuid väljendeid ning pärast õpetaja sellekohast märkust oma käitumist ei muuda, siis Sind eemaldatakse videotunnist. Sellekohane märkus kantakse ka e-kooli.