KÕRVEKÜLA  PÕHIKOOLI  PÄEVAKAVA


Kehtestatud direktori käskkirjaga nr 1.-7/27; 29.08.2016

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 alusel

1. Päevakava sätestab koolipäeva vältel toimuvate tegevuste ajalise järjestuse.               

2. Koolimaja avatakse kell 7.00, suletakse 17.00.

3. Õppetunnid algavad kell 8.00 ja toimuvad tunniplaani alusel järgmistel aegadel:

    8.00 – 8.45   1. tund

    8.55 – 9.40   2. tund

    9.40 – 10.00   I söögivahetund

    10.00 – 10.45  3. tund

    10.45 – 11.05  II söögivahetund

    11.05 – 11.50  4. tund

    11.50 – 12.10  III söögivahetund

    12.10 – 12.55  5. tund

    13.05 – 13.50   6. tund

    14.00 – 14.45   7. tund

    14.55 – 15.40   8. tund

4. Tunniplaani koostamise aluseks on kooli õppekava tunnijaotusplaan. Tunniplaan kehtestatakse eraldi haldusdokumendina.

5. Kell 12.00 – 16.30 töötab koolis pikapäevarühm I – IV klassi õpilastele. Pikapäevarühma võetakse õpilased vanema avalduse alusel. Pikapäevarühma tegevus toimub vastavalt pikapäevarühma päevakavale.

6. Ringide tegevus toimub pärast õppetunde vastavalt ringitöö tunniplaanile.

7. Ainekonsultatsioonid toimuvad pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud ajal.

8. Õpilasüritused ja klassiõhtud lõpevad hiljemalt kell 21.00.