TARTU VALLAVOLIKOGU

Registriindeks  75006486

 

MÄÄRUS

 

Kõrveküla                                                                              30. november 2011 nr 17

                                                                                 

Kõrveküla põhikooli põhimäärus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34 alusel ja kooskõlas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lg 2 Tartu Vallavolikogu määrab:


§ 1. Üldsätted 


(1) Kõrveküla Põhikool (edaspidi kool) asub Tartumaal Kõrveküla alevikus Vasula tee 12.

(2) Kool on Tartu  valla munitsipaalasutus oma eelarve, pitsati ja sümboolikaga.

(3) Koolil on hariv ja kasvatav ülesanne. Kool aitab kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isiksuseks, kes suudab ennast teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus ning valida oma huvide ja võimete kohast õpiteed.

(4) Koolis toimub õppetöö eesti keeles ja päevases õppevormis.

(5) Kool on kolmeastmeline (1. – 3., 4. – 6., 7. – 9. klass).

(6) Kooli direktor võib moodustada Tartu Vallavalitsuse nõusolekul koolis vajadusel eraldi klasse 5. - 6. ja 7. - 9. klassi kasvatusraskustega õpilastele vastavalt haridusministri kehtestatud korrale.

(7) Kooli direktor võib hariduslike õpilaste õppe paremaks korraldamiseks moodustada õpiabi rühmi.

(8) Direktor kehtestab õpiabi korralduse koolis ning määrab haridusliku erivajadusega õppe koordineerija.

(9) Õpiabi rühmas osutatakse põhiharidust omandavatele õpilastele eripedagoogilist ja logopeedilist abi.

(10) Kooli direktor võib kooli pidaja nõusolekul moodustada koolis pikapäevarühmi. Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.

(11) Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab direktor.

(12) Huvitegevus on õppekavaväline tegevus, mis toetab õppekava läbimist.

(13) Kool tagab õppimisvõimalused vastavalt põhikooli riiklikule õppekavale igale Tartu valla haldusterritooriumil elavale koolikohustuslikule lapsele. Vabade kohtade olemasolul on koolil õigus võtta vastu õpilasi väljastpoolt teeninduspiirkonda.

(14) Kool juhindub Eesti Vabariigi seadusandlusest, kooli põhimäärusest, ametkondlikest ja muudest õigusaktidest.


§ 2. Õppekorraldus

(1) Õpingute alusdokumendiks on riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekava. Igas klassis vajalikud õpikud, töövihikud ja tööraamatud valib kool Eesti Hariduse Infosüsteemi (edaspidi EHIS) õppekirjanduse alamregistrist.

(2) Õppeaasta algab 1. septembril ja lõpeb järgmise kalendriaasta 31. augustil.

(3) Õppeaasta koosneb õppeveeranditest ning koolivaheaegadest. Koolivaheajad kehtestab haridus- ja teadusminister.

(4) Õppeveerandites on vähemalt 175 õppepäeva (35 viiepäevast õppenädalat). Lõpuklassis on õppeveerandites kokku vähemalt 185 õppepäeva.

(5) Õpilase maksimaalne nädalakoormus on määratud põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega.

(6) Õppetunni pikkus on 45 minutit ja vahetunni pikkus vähemalt 10 minutit.

(7) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab kooli direktor.

(8) Õpilase hindamise korraldus on esitatud kooli õppekavas.

(9) Õpilase käitumist ja hoolsust hinnatakse hindega “eeskujulik”, “hea” “rahuldav” ja “mitterahuldav”.

(10) Õppetulemuste ja koduste ülesannete vahendamiseks õpilastele ja lapsevanematele on kool ühinenud e-kooli keskkonnaga.

(11) Õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ja Eesti Hariduse Infosüsteemis. 

(12) Kooli lõpetamiseks korraldatakse riiklikud lõpueksamid vastavalt haridus- ja teadusministri kehtestatud korrale.

(13) Kooli lõpetajatele väljastatakse lõputunnistus Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud vormil.   

(14) Koolis viiakse läbi sisehindamist. Aruanne koostatakse vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul. Sisehindamise läbiviimise korra kehtestab kooli direktor.

(15) Riiklikku järelvalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel Tartu maavanem.

(16) Kool koostab koostöös hoolekogu ja õppenõukoguga arengukava, mis kinnitatakse vallavolikogu poolt ettenähtud korras. Arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule ja õppenõukogule.

(17) Kooli põhimäärus kehtestatakse pidaja kehtestatud korras. Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule ja õppenõukogule.

 

§ 3 Õpilased ja nende vanemad

 

(1) Õpilane on kohustatud osalema õppetöös, õppima vastavalt oma võimetele, end arendama ja oma teadmisi pidevalt täiendama, lugupidavalt suhtuma kaasinimestesse ja hoidma loodust.

(2) Vanemad on kohustatud looma lapsele soodsad tingimused õppimiseks ja koolikohustuse täitmiseks.

(3) Vanem teavitab õppest puudumise esimesel õppepäeval  kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjusest.

(4) Õpilane on kohustatud täitma kooli kodukorda.

(5) Õpilasele väljastatakse koolis õppimise perioodiks õpilaspilet haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud korras.

(6) Õpilasel on õigus:

  1. valida õppeaineid koolis õpetatavate valikainete piires;
  2. moodustada koolis õpilasesindusi;
  3. osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises;
  4. kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu,       õppe-,spordi- ja tehnilisi vahendeid, arvestades seejuures kooli poolt kehtestatud korda;
  5. saada ettenähtud korras ainelist abi selleks eraldatud summadest või fondidest;
  6. saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja vallavolikogu poolt kehtestatud ulatuses;
  7. saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilase õiguste kohta;
  8. pöörduda oma õiguste kaitseks Haridus-ja Teadusministeeriumi, maavanema või lastekaitseorganisatsioonide poole;
  9. saada õpetajatelt täiendavat abi ainekavades ettenähtu omandamiseks.

(7) Õpilasele avaldatakse tunnustust haridus- ja teadusministri poolt ja kooli kodukorras kehtestatud korras ning kooli õpilaste tunnustamise korra alusel. Laitust  avaldatakse kooli kodukorras kehtestatud korras.

(8) Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema turvalisuse ja tervise kaitse ning koostab tervisekaitse eeskirjade ja –normide kohase päevakava.

(9) Õpilasel ja tema vanematel on õigus õppenõukogu otsusega mittenõustumisel, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda kooli hoolekogu ja kooli üle riiklikku järelvalvet teostava asutuse poole.

(10) Õpilase tekitatud ainelise kahju koolile hüvitab õpilane või teevad seda tema vanemad vastavalt kehtestatud korrale.

(11) Kooli ja kodu koostöö koordineerimiseks kutsub kooli juhtkond kokku vanemate koosoleku vähemalt üks kord aastas. Kui üks viiendik klassi õpilaste vanemaid nõuab, on kooli juhtkond kohustatud kokku kutsuma selle klassi õpilaste vanemate koosoleku.

(12) Vähemalt üks kord õppeaasta jooksul viiakse õpilasega koolis läbi arenguvestlus, mille üldeesmärk on õpilase arengu toetamine.

(13) Arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra kehtestab kooli direktor, esitades selle enne arvamuse andmiseks õppenõukogule ja hoolekogule.


 § 4 Juhtimine ja personal


(1) Kooli juhib direktor.

(2) Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärasuse ja otstarbeka kasutamise eest.

(3) Direktoril on kooli ülesannete täitmise tagamiseks ja elluviimiseks allkirja- ja  käskkirjade andmise õigus. Direktor vastutab kooli materiaalsete väärtuste säilimise, otstarbeka kasutamise ja käsutamise eest ning eelarve täitmise eest.

(4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab kooli pidaja

 (5) Koolitöötajate koosseis kinnitatakse direktori ettepanekul Tartu Vallavalitsuse korraldusega, arvestades haridus-ja teadusministri kehtestatud koolitöötajate miinimumkoosseisu.

(6) Koolitöötajad on pedagoogid ja teised töötajad.

(7) Koolitöötajate ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks kooli põhimääruse, tööandja poolt kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga, mis on kooskõlas tööseadusandlusega ja pedagoogide töösuhteid reguleerivate muude õigusaktidega.

(8) Koolitöötajatega sõlmib töölepingud ning muudab ja lõpetab need kooli direktor.

(9) Pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldab kooli direktor konkursi, mille läbiviimise korra kehtestab hoolekogu.

(10) Pedagoogide kutseoskuste ja kvalifikatsiooni taseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine. Atesteerimise tingimused ja kord ning pedagoogide kvalifikatsiooninõuded on kehtestatud haridus-ja teadusministri määrusega.

(11) Koolitöötajate töötasustamise alused ja töötasu määrad kinnitab Tartu Vallavolikogu.

(12) Kooli töötajat karistatakse vastavalt töötajate distsiplinaarvastutuse seadusele.

(13) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on kooli õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

(14) Õppenõukogu liikmeteks on kooli pedagoogid.

(15) Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud korras.

(16) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ. Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras. Hoolekogusse kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, vanemate ja vilistlaste esindaja.

(17) Hoolekogu ülesandeks on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

(18) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.


§ 5 Vara, eelarve ja riiklik järelevalve


(1) Kooli vara moodustavad koolile sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara. Kooli vara  valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt vallavara eeskirjale.

(2) Koolil on oma eelarve. Direktor esitab eelarve kava vallavalitsusele ja hoolekogule.

(3) Eelarve kinnitab vallavolikogu. Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, laekumistest sihtasutustelt, annetustest ning kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

(4) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve täitmise aruande rahandusministri poolt kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

(5) Kooli dokumentatsiooni peetakse haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud korras.

(6) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel asukohajärgne maavanem.


 § 6 Ümberkorraldamine ja lõpetamine


(1) Kooli korraldab ümber ja lõpetab tegevuse vallavolikogu otsusel vallavalitsus vastavalt seadusele. Kooli korraldatakse ümber ja tegevus lõpetatakse seadusega ettenähtud juhtudel.

(2) Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeperioodi lõppu. Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teatatakse Haridus- ja Teadusministeeriumile ning õpilastele ja kooli personalile hiljemalt kuus kuud enne uue õppeaasta algust.


 § 7 Lõppsätted


 Kooli põhimääruse kinnitamine ja selle muutmine toimub Tartu Vallavolikogu sätestatud korras.


 § 8 Rakendussätted


(1) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

(2) Tunnistada kehtetuks Tartu Vallavolikogu 29.04.2009 määrus nr 9 „Kõrveküla  Põhikooli põhimääruse kinnitamine“.

(3) Käesoleva määruse peale on õigus esitada kaebus 30 päeva jooksul.

 

 

Üllar Loks

Volikogu esimees