Kõrveküla Põhikool tegi koostöös Tartu Vallavalitsuse ja Terviseametiga otsuse suunduda terve kooliperega distantsõppele. Otsuse taga on pidevad haigestumised nii laste kui ka õpetajate seas.

Esialgu kestab distantsõppe periood 21. jaanuarist 30. jaanuarini. Kui haigestumiste kasvutrend selle aja jooksul peatub, siis jätkame kontaktõppega. Seega on oluline igast haigestumisest kooli koheselt teavitada, sest eesmärgiks on turvaline kontaktõpe.

Õppetöö korraldatakse juhendatud õppena ehk õpetaja püüab leida tasakaalu vahetult veebitunnis toimuvate õppetegevuste ning ekraaniväliste teadmiste ja oskuste omandamise vahel. Meile on oluline, et arvutiekraani ees veedetud aeg ei kujuneks liiga pikaks, sest õpilaste ja õpetajate tervis on meie olulisim prioriteet.

Juhised ja ülesanded edastatakse kodudesse e-kooli kaudu koduste ülesannetena. Õpetaja võib lisana kasutada ka teisi infokanaleid kui tavapärane klassi suhtlus on nii sujuvam ja see on eelnevalt kokku lepitud (nt vanemate list).

Vanemas kooliastmes (tunnid aineõpetajatega) toimuvad tunnid tunniplaani alusel. III kooliastmes on veebitundides osalemine kohustuslik. Kui õpilane on antud perioodil haige, siis annab vanem sellest koolile teada ning laps tegeleb enda tervise eest hoolitsemisega!

Kui pere vajab tundides osalemiseks täiendavaid vahendeid, siis palume soovi edastada aadressil marina@korve.edu.ee.

Oluline on mõista, et distantsõpe ei ole vanemate koormamiseks loodud vahend. Andke lastele võimalus ise vastutada ja aru saada mõistest kohustus. Kui laps ei saa mõnest teemast aru, siis suunake ta õpetaja poole pöörduma, nt kirjutab, küsib veebitunnis. See on hea aeg õppima õppida!


Tartu vald jagab distantsõppe ajaks toidupakke. Kõik, kes pakki soovivad, peaksid sellest meile teatama läbi alljärgneva vormi:
https://forms.gle/VuXQH8HnQsPmaT1y8

Vorm on avatud 21. jaanuari kella 12.00ni.
Pakile tuleb ise kooli järgi tulla.

Videotundi tuleb suhtuda samamoodi nagu tavalisse ainetundi ja seda hoolimata sellest, et õpetaja ei viibi sinuga samas ruumis.Seega kehtivad videotunnis samad reeglid, mis tavalises ainetunnis, et kõigil tunnis osalejatel oleks võimalik õppida ja õpetajal õpetada.

Enne videotundi kontrolli üle tehnilised vahendid (internetiühendus, kaamera, mikrofon) veendumaks, et Sa kuuled ja näed tunnis toimuvat ja saad õpetajaga suhelda.

Vali videotunniks vaikne ruum, lülita välja ebavajalikud seadmed – teler, raadio jne.

Videotunnis osale viisakas ja korrektses riietuses.     

Videotund algab kokkulepitud ajal. Videotundi sisene mõni minut enne tunni algust, lülita sisse ka mikrofon ja kaamera ning tervita viisakalt seal viibijaid, et õpetaja saaks veenduda, et tööks vajalikud vahendid toimivad.  

Videotundi tuleb siseneda OMA NIMEGA. See on väga oluline, sest õpetaja peab teadma, kes tunnis osalevad, vastasel juhul Sa tunniga liituda ei saa ja Sind eemaldatakse videotunnist.       

Videotundi sisene oma näoga, st kaamera on sisse lülitatud. Juhul kui sul ei ole (erand) kaamerat, siis jäta ekraan mustaks ja informeerid sellest õpetajat. Puuduolevaid vahendeid saab kooli haridustehnoloogilt laenutada!   

Videotund on sama privaatne kui tavatund ja sellele kehtivad täpselt samad privaatsuse reeglid st tunnis osalevad ainult konkreetse klassi/õpperühma õpilased, tundi ilma loata ei salvestata/lindistata.

Videotundide linke ei ole lubatud jagada kõrvaliste isikutega ning sama kehtib ka tunnis jagatud õppematerjalide kohta (ilma õpetaja loata ei ole lubatud levitada õpetaja jagatud materjale nt esitlusi, töölehti, videoid jne).  

Videotunni vestlusalas (chat’is) kirjutab õpilane ainult õppetööga seotud infot.

Ära tegele videotunnis õppetööväliste tegevustega (mängimine, söömine jne). Kõrvalisi ja teemasse mittepuutuvaid materjale ei vaata ega jaga kaaslastega.

Räägitakse kordamööda, sellest eelnevalt märku andes. Vahele ei segata, teiste vastuseid ja arvamusi ei halvustata.

Õpilane lahkub videotunnist, kui õpetaja on andnud selleks loa.Videotunni lõppedes lahkub õpilane ka vestlusruumist.

Palun ole viisakas oma kaasõpilaste ja õpetaja vastu. Kui Sa seda ei suuda ja segad tundi või kasutad õpilasele sobimatuid väljendeid ning pärast õpetaja sellekohast märkust oma käitumist ei muuda, siis Sind eemaldatakse videotunnist.

Allikas: K
oolikorraldus isolatsiooninõude ning distantsõppe perioodilViimased uudised

Söögivahetundide vahetused:
  • I VAHETUS   9.40   1.a,b,c,   2.a,b,c,   3.a, b, c, d 
  • II VAHETUS  10.45  4.a,c,   5.a,c,   6.a,b,   7.c, 8.b
  • III VAHETUS 11.50   4.b,   5.b,   6. c,   7.a,b,   8.a,   9.a,b
Koolitoit on õpilastele tasuta.