Projekt nr 15917 "Kõrveküla Põhikooli õpilaste õppekäigud 2019/20 õppeaastal"
Keskkonnaprogramm
Algus 20.08.2019.

Projekti tutvustus

1.-9. klassi õpilastele suunatud aktiivõppeprogrammid Eesti Maaülikooli Järvemuuseumis, mille käigus kinnistatakse juba koolis õpitu ja omandatakse uusi teadmisi ökoloogilisest mitmekesisusest, jätkusuutlikust arengust uurimus-, kogemus- ja avastusõppemeetodite käigus. Elukeskkonna toimimisest arusaamine võimaldab keskkonnasäästliku, vastutustundliku ja jätkusuutliku käitumismudeli kujunemist, mis omakorda loob võimaluse Eesti inimestele puhta ja looduslikult mitmekesise elukeskkonna säilitamiseks. Kujundatakse õpilaste käitumisharjumusi keskkonnasäästlikumaks ja arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal.

 

Klassidele toimuvad programmid:

1.-9. klaasidele - Eesti mageveekalad ja veetaimed + parvesõit Võrtsjärvel:

Klass
Õpilaste arv
Kuupäev
1.A klass
18
kevad 2020
1.B klass
15
kevad 2020
1.C klass
18
kevad 2020
1.D klass
18kevad 2020
2.A klass
20
kevad 2020
2.B klass
21
kevad 2020
2.C klass
20
kevad 2020
3.A klass
24
kevad 2020
3.B klass
22
kevad 2020
3.C klass
23
kevad 2020
4.A klass
22
kevad 2020
4.B klass
23
kevad 2020
4.C klass
20
kevad 2020
5.A klass
21
kevad 2020
5.B klass
17
9.09.2019
5.C klass
20
9.09.2019
6.A klass
18
16.09.2019
6.B klass
19
19.09.2019
7.A klass
15
18.09.2019
7.b klass
18
18.09.2019
8.A klass
15
19.09.2019
8.B klass
18
19.09.2019
9.A klass
18
20.09.2019
9.B klass
14
20.09.2019 

********************************************************************************************************


Erasmus+ programmi üldhariduse õpirände projekt „Kaasav haridus ehk HEV õpilaste õppe toetamine Kõrveküla Põhikoolis“ (Inclusive education – supporting exceptional students in Kõrveküla Basic School) 30.06.2019 kuni 29.09.2020.


Kaasav haridus ehk HEV õpilaste õppe toetamine Kõrveküla Põhikoolis on Erasmus+ programmi kooli töötajate õpirändeprojekt, mille käigus meie kooli õpetajad soovivad omandada kogemusi praktikutelt, teistelt õpetajatelt, kursustelt, kus tutvustatakse oma kogemusi, koolidest, kus on olnud sarnaseid probleeme, et kasutusele võtta läbiproovitud töövahendeid ning -võtteid. Eesti Hariduse Infosüsteemi kohaselt on õpilase hariduslikud erivajadused: ajutine õpiraskus; koduõpe lapsevanema soovil; kirjutamis- ja/või lugemisraskus; arvutamisraskus; käitumisprobleemid; õppekeelest erineva koduse keelega ja välisriigist naasnud õpilane; uussisserändaja; õppimine välisriigis; andekus. Kõike seda, va uussisserändaja on viimaste aastate jooksul ka meie koolis ette tulnud. Ja ka uussisserändajate tulekuks peaks kool valmis olema, sest neid on Eestis juba õige paljudes koolides. Meie õpilasest on hariduslike erivajadustega hetkel ligi 100 õpilast. Nende hulgas on muidugi ka neid, kelle erivajaduseks on andekus. St nad vajavad individuaalse õppekava (IÕK) rakendamist kas kõigis või üksikutes ainetes. Kui neid on enamasti võimalik toetada tavaklassis, siis raskem on ajutise õpiraskuse, kirjutamis- ja/või lugemisraskuse ning arvutamisraskuse korral. Vajadus on toe ja nõu järele haridusliku erivajadusega õpilase õppe- ja arendustegevuste planeerimisel ning läbiviimisel, õpilasele sobiva õppemetoodika ja õppevormi leidmisel, sobilike õppematerjalide, abivahendite valimisel ja kohandamisel ning individuaalse õppe korralduse kava või õppekava koostamisel. Kool peab lähtuma õppe korraldamisel kaasava hariduse põhimõtetest. Tulenevalt õpilase individuaalsest vajadusest tuleks tagada õpilasele võimetekohane õpe ja vajalik tugi õpetajate, tugispetsialistide, abiõpetajate ja teiste spetsialistide koostöös. Erialaspetsialistide puudusel tuleb igal aine- ja klassiõpetajal omandada vajalikud teadmised ja oskused. Seega õpetajate vajadused haakuvad kooli vajadustega. Ja eriti oluline on õppida sellest, kus ja kuidas teised on nende asjadega paremini hakkama saanud. Vastavalt nüüdisaegsele õpikäsitlusele toimub õppimine läbi tegutsemise, teadmisi ja oskusi omandatakse nende kasutamise läbi. Sooviti just kogemusi praktikutelt, teistelt õpetajatelt, koolidest, kus on olnud sarnaseid probleeme, läbiproovitud töövahendeid ning -võtteid. Eestis toimuvad koolitused kipuvad olema väga teoreetilised, aga ainult kuulates ja vaadates jääb meelde kahjuks vähe. Õpetajad, kes teavad õppimise eesmärke ja nende saavutamise kriteeriume, peaksid teadma ka, kuidas õpilasi nende eesmärkideni jõudmisel toetada. Meie projekti planeeritavad õpiränded on: välismaal toimuvad kursused või koolitusüritused: 8 osalejat ning töövarjuks minek: 1 osaleja. Töövarjuks minek on hetkel käimas oleva Erasmus+ programmi koolidevahelise strateegilise koostööprojekti „Through robotics and collaboration to the successful citizens of the 21st century“ partnerkooli Proto gymnasio Komotinis. Asukohaga Komotinis, Põhja-Kreekas, Bulgaaria ja Türgi piiri lähedal, on neil palju kogemusi põgenike ja pagulastega. Oluline on õppida sellest, kus ja kuidas teised on nende asjadega paremini hakkama saanud. See oleks ka suurepärane võimalus jätkata omavahelist viljakat koostööd ja õppida üksteiselt. Kõik täiendkoolituskursused on leitud Teacher Academy Kutsealase arengu võimalused õpetajatele veebis ja kohapeal kursuste hulgast. Koolitused said valitud vastavalt õpetajate tunnetatud

arenguvajadustele, ehk vastavalt osalejatele ja võimalikult erinevad. Tahtsime kokku koguda võimalikult palju erinevaid kogemusi. Seetõttu on ka igal koolitusel vaid üks osaleja, et kasu koolile oleks võimalikult suur, kui osalejad jagavad oma kogemusi kolleegidele. Et tutvustame kogu kooliperele erinevaid kaasava hariduse väljakutseid ning arenguvõimalusi, nutikaid ideid ja lahendusi, olgu need siis õpiraskuste, käitumisprobleemide, andekuse, uussisserändajate või mõne muu haridusliku erivajadusega seotud.

Osalejad:

  1. Jana Post "Art as therapy: self-expression and special needs in art education" Firenze, Itaalia.

  2. Piret Jõul "Designing Inclusive Educational Environments " Nafplio, Kreeka.

  3. Julia Rakitina "Boost your creativity for inclusive environment: integration and multiculturality" Senglea, Malta.

  4. Juta Laane "Non-formal education at school. Methods and tools to empower students motivation and learning " Heraklion, Kreeka + töövarjuna saksa ja inglise keele tundides: Proto Gymnasio Komotinis, Komotini, Kreeka.

  5. Piret Sillamaa "Mindfulness for Teachers: A Hands-on Approach" Barcelona, Hispaania.

  6. Liisi Kärsin „Inclusion through the Arts - Building a Classroom Community through Art and Drawing“ Hamrun, Malta.

  7. Tatiana Albakhtina "Facing behavioural problems – Indiscipline, racism and bullying in the classroom" Limassol, Küpros.

  8. Piia Nurmela “Game based learning in special education” Ateena, Kreeka.

Loe veel

Tartu Valla Kuukiri veebruar 2020/nr257
********************************************************************************************************
Erasmus+ programmi haridusvaldkonna strateegilise koostöö projekt „Through robotics and collaboration to the successful citizens of the 21st century”

(Robootika ja koostöö kaudu 21. sajandi edukateks kodanikeks) 01.09.2017 kuni 31.08.2019.Osaleb 3 kooli:

1.     Kõrveküla Põhikool (Eesti - koordinaator)

2.     Proto gymnasio Komotinis (Komotini, Kreeka)

3.     IES Schamann (Las Palmas de Gran Canaria, Hispaania)


Projekti tutvustus

Meie peamine eesmärk on jagada partneritega oma kogemusi robootika valdkonnas õppetöös. Igaüks meist on haridusprotsessis kasutanud erinevaid robootika vahendeid ja platvorme. On aeg jagada oma teadmisi, kogemusi ja meetodeid teistega. Meie ühine huvi robootika vastu ühendab meid. Oluline on jagada kogemusi ja edulugusid eri riikide esindajate vahel, eesmärgiga töötada välja uusi praktilisi tehnikaid. See projekt on kasulik nii õpetajatele kui ka õpilastele ideede, mõtete ja tehnikate kaudu, sest eesmärk on õppida teiste kogemustest. Koostöö teiste koolidega Euroopa tasandil.